Uvod
Splošno
O aplikaciji
Kako začeti s programom
Standardna okna v programu
Povezave z okoljem
Dejavnosti
Upravljanje
O dejavnosti
Osnovni pojmi
Dejavnost
Skupni račun
Vplačana sredstva
Izplačana sredstva
Donosnost portfelja
Dodatno o formuli
Postopki za delo
Vnos v šifrante
Vnos skupnega računa
Odpiranje pogodbe o upravljanju
Nastavitev vrednotenja
Omejitve naložbenih politik
Ostali šifranti
Omejitve
Kopiranje omejitev
Pomeni področij omejitev
Osnovno premoženje
Vplačilo sredstev
Izplačilo sredstev
Priprava skupnih naročil
Uporabniške pravice
Postopek priprave naročil
Opis filtrov in parametrov
Izračun priprave naročil
Upoštevanje odprtih naročil
Sprememba zapisa
Izključitev zapisa/Vključitev zapisa
Kontrole pri pripravi naročil
Algoritem izračuna št. lotov
Posredovanje naročila v čakalno vrsto
Brisanje pripravljenih naročil
Obdelava naročila v čakalni vrsti
Sprememba/stornacija/odklonitev naročila
Uvoz poslov in razporeditev
Naložbene transakcije
Uvoz naložbenih transakcij
Denarna sredstva
Import spremljevalnih transakcij
Dividende in zapadli kuponi
Terjatev do izdajatelja
Razporeditev strankam
Izdelava obvestil strankam
Obračun upravljalske provizije
Izdelava upravljalskih obračunov
Mesečno fakturiranje
Kvartalno fakturiranje
Večnivojska provizija
Brisanje obračunov
Obračun delitve dobička
Obračun delitve dobička
Izdelava mesečnega poročila
Izdelava Obračunov
Omejitve
Izpis mesečnih poročil
Crystal Reporti
Tiskanje faktur
Uporabni ekrani
Papirji po dejavnosti
Pogodbeni portfelj
Gibanje stanja
Papirji po pogodbah
Omejitve naložbene politike
Pregled strukture portfeljev
Donosnost v obdobju
Kapitalski dobički
Izdelava popisnih listov
Simulacije kapitalskih dobičkov
Vodenje depozitov
Nastavitve depozitov
Vnos-vezava depozita
Unovčitev depozita
Sprostitev depozita
Pogosta vprašanja
Donosnost ni pravilna
Splošni modeli
Trgovanje po naročilu komitentov
Skrbništvo
Nastavitve
Dogodki
Uporabniške pravice
Bonitetne skupine
Odpiranje pogodbe
Posli preko posrednikov
Poravnava poslov
Uvoz transakcij iz KDD
Obračun mesečnih storitev
Izpisi
Upravljanje lastnega portfelja
Zakladne menice
Investicijski skladi
Vodenje izdaje lastnih VP
Vzpostavitev okolja
Uvoz podatkov
Struktura datoteke
Pregled uvoženih podatkov
Generiranje pogodb in oseb
Uskladitev stanja
Izpis stanja
Izplačila obresti
Nastavitve dogodkov
Izvedba izplačila obresti
Šifranti
Osebe
Profil vlagatelja
Varianta 1
Šifranti
Šifrant skupin finančnih instrumentov
Šifranti razredov profilov
Šifrant skupin vprašanj
Šifrant vprašanj in odgovorov
Vprašalnik - izpolnjevanje
Vprašalnik - izpis
Naročila - kontrola na profil
Poslovalnice
Varianta 2
Sifranti 2
Razredi profilov
Vprasalnik - izpolnjevanje2
Veljavnost dokumenta
Vnos pogodb
Vnos pogodb – trgovanje
Osnovni vnos pogodbe
Parametri na pogodbi
Vnos pogodb - upravljanje
Gesla na pogodbah
Dodajanje gesla na pogodbo
Preverjanje gesla na pogodbi
Blokada portfelja
Kontrole na blokado portfelja
Vnos dokumentov na pogodbi
Vnos šifrantov
Vnos na pogodbi
Zapiranje pogodb
Šifrant vrednostnih papirjev
Vnos osnovnih lastnosti VP
Vnos podatkov o kuponih/dividendah/depozitih
Načini obračuna obresti
Krediti in depoziti
Vnos kotacije VP in provizij trga
Nastavitev vrednotenja
Navodila za vnos vred. papirja s kopiranjem amortizacijskega načrta
1. Paragrafi
2. Kopiranje amortizacijskega načrta
Dogodki - pravila knjiženja
Definiranje dogodkov
Opis dogodkov
Vnos novega dogodka
Zavihek Pravila knjiženja
Količine pravil knjiženja
Pogoji pravil knjiženja
Zavihek Generiranje dogodkov
Zavihek CashFlow
Dogodki tipa STORITEV
Dogodki tipa FAKTURA
Pregled pravil knjiženja
Pregled po posameznem kontu
Pregled po VP
Prenosi pravil knjiženja
Kontni plan
Bonitetne skupine
Vnos bonitetne skupine
Vnos bonitetne skupine na pogodbi
Celostna podoba
Splošno
Namestitev
Uporaba podpisnikov
Ostali sifranti
Ziro racuni
Kategorizacija
Ostali šifranti
Šifranti / Osebe
Dodajanje kategorizacije
Urejanje/spreminjanje kategorizacije
Zgodovina kategorizacije
Brisanje kategorizacije
Kategorizacija na pogodbi
Dodajanje kategorizacije na pogodbo
Urejanje/spreminjanje kategorizacije na pogodbi
Zgodovina kategorizacije na pogodbi
Brisanje kategorizacije na pogodbi
Klavzule
Naročilo/Posel
Potrdilo o prejemu/preklicu naročil
Procesi
Dnevne obdelave
Konverzija valut-import
Import prilivov/odlivov
Poslovalnice
Nastavitev parametrov
Zajem prednaročil v poslovalnicah
Potrjevanje prednaročil v centrali
Kaj pa borzni posrednik
Kaj če ...
Naročila
Vnos naročil
Sprememba naročila
Izpis potrdil o naročilih
Skupna naročila - PRO RATA
Format Excelove datoteke
Import naročil - skupna naročila
Knjiga naročil
Pregled in izpis knjige naročil
Nakupi in prodaje
Ljubljanska borza
Uvoz poslov iz LJSE
Alokacije LJSE
Alokacije LJSE PRO RATA
Neorganiziran trg (SLO)
Vnos enostranskih poslov
Vnos dvostranskih poslov
Tuji trgi
Uvoz poslov US tuijna
Kaj uvažamo
Format Excela
Postopek uvoza poslov
Avtomatika naročil US
Obračuni
Zapiranje knjige naročil
Postopek kreiranja obračunov oz. popis postopkov delovanja
Postopek
Izpis dnevnih obračunov
Pologi in dvigi
Uvoz spremljevalnih transakcij US
Kaj uvažamo
Postopek
Opozorilo
Format Excela
Vnos pologov in dvigov
Knjiga pologov in dvigov
Preknjižbe in prenosi VP
Vnos preknjižb
Uvoz iz KDD sistema
Vzpostavitev okolja
Import vplačanih sredstev
Prevzem/Download podatkov iz KDD
Fakture in Ležarine
Izdelava Faktur
Nastavitve
Cenik Storitev
Vnos storitev
Izdelava fakture
Napredno fakturiranje
Izpis fakture
Ležarine
Ležarine s cenikom
Parametri cenika
Dodajanje dogodka
Obračun ležarin
KDD ležarine
Vzpostavitev okolja
Omogočitev SSL prenosa
Namestitev digitalnega potrdila
Kreiranje pravic stranke in uporabnika
Kreiranje in urejanje nastavitvenih parametrov
Uvoz podatkov
Popravljanje uvoženih podatkov
Generiranje storitev
Fakturiranje
Brisanje podatkov
Generiranje storitev za pretekle mesece
Generiranje storitev za posamezno pogodbo
Generiranje storitev na letnem nivoju
Obdelave Poravnave
Splošno
Nastavitve
Poravnava
Kako naredimo dnevno poravnavo
Pregled transakcij
Poravnava na tujih trgih
Splošno
Nastavitve
Obdelave
Knjiženje
Založena sredstva
Kako sredstva založimo
Založena sredstva v dnevniku transakcij
Prenos zaslužkov
Kako naredimo prenos zaslužkov
Vpogled v dnevnik transakcij
Opomini
Nastavitve
Izdelava opominov
Nastavitve za QReport izpis opominov
Poravnava MP
Obdelave
Evidenca obdelav
Zapiranje portfelja
Različne metode
Zagon obdelave
Povprečne nakupne cene
Podiranje obdelave
Zapadli kuponi in dividende
Izvajanje obdelave
Pomembno
Dividende in davčni odtegljaji
Zapadli vred.papirji
Zapadlost VP
Vrednotenje
Izvajanje obdelave
Pomembno
Knjigovodsko prevrednotenje
Naobrestitev
Izvajanje obdelave
Pomembno
Knjiženje in pregled knjižb
Obdelava knjiženje
Pregled knjižb
Prenos v hišno GK
Pregledovanje
Ročni vnos knjižb
Izdelava temeljnice
Tečajne razlike - IBI
Tečajne razlike - GK
Saldacija
Splitting
Prenosi VP in split
Prenosi med pogodbami
Navodila za prenos iz pogodbe na pogodbo s knjižbami
Združitev
Delitev
Split in prenos v enem koraku
Split enega VP v dva VP
Opozorilo
Brisanje splita
Hitro dodajane VP z enakimi lastnostmi
Prenos med pogodbami med dejavnostmi
Postopek prenosa med pogodbami
Pregled prenosa v Dnevniku transakcij
Brisanje prenosa med pogodbami
Dodatne dnevne obdelave
Uvoz tecajnice valut
Uvoz tecajnice v IBI
Ponovni import tečajnice
Import NLB podjetniškega tečaja
Import tekoče podjetniške tečajnice iz spleta
Import tečajnice iz datoteke
Import zgodovinske tečajnice iz spleta
Zapadlost naročil
Stornacija zapadlih naročil
Korporacijske akcije
Prevzemi
Nastavitve - dogodki
Vnos prevzemne ponudbe
Vnos sprejema ponudbe
Zaključek prevzema
Poravnava prevzema
Brisanje prevzema
Zapadlost VP (z/brez vrednosti)
Brisanje zapadlosti VP
Dividende v obliki delnic
Vnos dividende v obliki delnic
Izvedba KA dividende v obliki delnic
Brisanje dividende v obliki delnic
Izdaja pravic/Povečanje kap. družbe
Šifrant VP
Vnos izdaje pravic
Razporeditev in generiranje pologa pravic
Sprejem ponudb
Zaključek korp. akcije
Brisanje izdaje pravic/povečanja kapitala
Reinvestiranje dividende
Vnos KA za reinvestiranje dividende
Vnos sprejema reinv. dividende
Zaključek reinvestiranja dividende
Razporeditev dividend
Brisanje reinvestiranja dividende
Plačilni promet
Poravnava do strank-priprava odlivov
V1 - Odlivi strankam po obračunu
V2 - Odlivi strankam razpoložljivega stanja
Nastavitve
Priprava odlivov razpoložljivega stanja denarja
Izvoz v CashFlow
Povezava z EPIjem v XML formatu
Pravice
Nastavitve
Odlivi v EPI
Trgovanje po naročilu komitentov
Upravljanje sredstev komitentov
Uvoz prilivov v IBI
Trgovanje po naročilu komitentov
Upravljanje sredstev komitentov
Brisanje prilivov/odlivov
Povezava z EPIjem v TKDIS formatu
Nastavitve
Nastavitve v dogodkih
Šifrant računov
Nastavitve v CFIBI
Odlivi v EPI
Pregled generiranih nalogov v CFIBI
Generiranje plačilnih nalogov
Uvoz prilivov iz EPI v IBI
Priprava podatkov za uvoz v IBI Master
Uvoz podatkov v IBI Master
Povezava z bančnim PP (TKDIS)
Pravice TKDIS
Nastavitve 2
Nastavitve na pogodbi
Nastavitve TKDIS na XML Export odlivov/Import prilivov
Import prilivov TKDIS
Izvoz odlivov TKDIS
Import prilivov DB - NKBM
Nastavitve
Import in generiranje prilivov
Brisanje prilivov
Mesečne in letne obdelave
Lastni portfelj
Prevrednotenje
Naobrestitev
Nekaj o MSRP
Splošno
Vključevanje stroškov
Parametri
Pregled delovanja po posameznih vrstah portfelja
Tržni portfelj
Količine za knjiženje
Portfelj razpoložljiv za prodajo
Količine za knjiženje
HDZ ali portfelj, hranjen do zapadlosti
Količine za knjženje
Tečajne razlike
TR po dogodkih/komitentu
TR po kontih
Prevrednotenje strank
Začetna stanja
Nastavitev dogodkov
Izvedba obdelav
Uporabni ekrani
Dnevnik transakcij
Pogodbeni portfelj
Papirji po dejavnosti
Gibanje stanja
Cash Flow Bodoči prilivi
Parametri za prikaz
Podatki na prikazi
Pregled stanj po depojih in poddepojih
Nastavitve na pogodbah
Depoji / poddepoji
Pravice tretjih
Sistemske nastavitve pravic tretjih
Šifrant pravic tretjih
Dodajanje Pravic tretjih
Ukinitev Pravic tretjih
Delna sprostitev pravice tretjih
Crystal izpisi
Razni izpisi in poročila
Trgovanje
Obračun v italijanskem jeziku
Upravljanje sredstev
Mesečno poročilo US
Lastni portfelj
Stanje portfelja po prevrednotenju
Avtomatska priprava izpisov
Namestitev PDF tiskalnika, nastavitve
Priprava izpisov/datotek
Poročanje
Poročanje ATVP
Dnevno poročanje ATVP
Nastavitve
Namestitev GnuPG in generiranje ključev
Nastavitve v ZTFI.ini
Nastavitve v šifrantih
Excelova datoteka za uvoz
Izvedba poročanja
Podpisovanje PDF
Poročanje Banki Slovenije
Poročilo VRP
Poročilo LIK
Vnos parametrov
Izdelava poročila
Izhodni podatki
Statistika konta 38100
Poročanje DURS
DAVKI 2008
Tehnicna priprava
Zagon
Popisni list in XML
Poročanje DURS
Izpis transakcij in stanja
Obvestilo o dividendah iz tujine
Davčna knjiga
Poročanje individualnih REK2 obrazcev
Nastavitve
Nastavitve v REK2.ini
Parametri za poročanje
Izvedba poročanja
Priprava podatkov
Uvoz iz Excela
Pošiljanje podatkov
Uspešno vložen dokument
Neuspešno vložen dokument
Delno plačilo
Popravljanje dokumentov
Storno dokumenta
Popravek dokumenta
Poročanje upravi
Poročilo Parizu
Vnos parametrov
Izdelava poročila
Izhodni podatki
Zaslužek od provizij
Donosnost lastnega portfelja
Poročanje ECB
Vnos parametrov
Izdelava poročil
Izhodni podatki
Poročilo BS1S
Poročilo BS1O
Poročilo BS1V
Poročanje ZTFI_BPD
Preklic poročila
Nenumerična poročila
Tehnična navodila
Namestitev aplikacije IBI Master in nastavitev BDE Administratorja
1. NAMESTITEV Oracle Clienta
2.  NAMESTITEV BDE
3.  NASTAVITVE BDE
4.  NAMESTITEV IBI MASTRA
5. REGISTRACIJA
6. OSTALE NASTAVITVE
7. Dodelitev pravic uporabnikov na eni izmed prej nameščenih računalnikov v programu IBI Master
Nastavitve uporabnikov in pravic
CAU Parametri
Uporabniške skupine
Uporabniki
Vnos uporabnikov
Inicializacija uporabniškega gesla
Izbira začetnega ekrana
Aktivnost/Neaktivnost
Dodelitev pravic uporabnikov
Dodelitev uporabniške skupine
Sprememba gesla uporabnika
Pravice in njihov pomen
Pomen pravic
Nastavitev pravic - vpogled/vnos
Revizijska sled
Transakcije
Neavtorizirane prijave
QReport izpis v IBI-ju
Dodajanje zunanjih modulov
Priprava
Uporaba
INI datoteke
Nastavitve
Namestitev
Xetra
Tehnične podrobnosti
Osnovna namestitev
Ponovna namestitev
Test IrmFixWeb aplikacije
JBoss nastavitve
IrmFixServer kot service
IrmFixServer logiranje in zanka
INISET nastavitve na sistemu
Arhitektura in delovanje sistema
Nastavitev na produkcijsko FIX okolje
Vsebinske podrobnosti
Splošno
Release management
Napake
Postopki
Novosti v IBI Mastru
Novi tipi in pogoji naročil
SWIFT
UVOD
O aplikaciji
Kako začeti z aplikacijo
Standardna okna v aplikacijii
PRIPRAVA STRUKTURE SPOROČIL
Šifranti
Format
Kvalifikator
Kode
Tip sporočila
Urejanje in kreiranje strukture sporočila
IZDELAVA SPOROČIL
PREGLED IZDELANIH SPOROČIL
ŠIFRANTI, SISTEMSKE NASTAVITVE
Nastavljanje filtra za kode
Šifranti format, kvalifikatorji in kode
Urejanje predloge
Urejanje šifranta strank
Urejanje šifranta sporočil
INI nastavitve
Splošne nastavitve
Urejanje šifranta prejemnikov
Urejanje splošnega šifranta