KODA TRANS.:______________ ŠTEV.TRANS.: ________________________

NALOG ZA OPUSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV


1. IMETNIK NAZIV <#LOSBOSBNZVIME fix="95"> NASLOV <#LOSBOSBNSLPSTMST fix="92">                                                                                                      IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: <#LOSBMTS fix="70">
           

SPREMEMBA IMETNIKA

    

 DA 

   

 NE 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI OZNAKA <#LNETNRCSFVPLKP fix="31"> ISIN KODA <#LNETNRCISIN fix="51"> ŠTEVILO <#LNETNRCLOT fix="31"> NOMINALNI ZNESEK (obveznica) <#LNETNRCNOMZN fix="20"> VPISANI NA RAČUNU <#LNETNRCKRTKDDLKP fix="20">, KI GA VODI ČLAN KDD <#LNETNRCCLANKDDLKP fix="38"> ŠT. PODRAČUNA / ŠT. PRAVICE /

3. Soglašam, da se vrednostni papirji iz točke 2. tega naloga, opustijo v skladu s pogoji opustitve vrednostnih papirjev navedenih v 51. členu Pravil poslovanja KDD (UL. RS št. 69/2012)

4. NALAGAM, DA SE VREDNOSTNI PAPIRJI IZ 2.TOČKE TEGA NALOGA PRENESEJO NA DRUG RAČUN

ŠTEVILKA RAČUNA 2038 , KI GA VODI ČLAN KDD N15


__________________________________ __________________ <#LOSBOSBNZVIME2 fix="32"> PODPIS/ŽIG <#LOSBOSBNZVIME3 fix="32"> DATUM SKLENITVE POSLA <#LNETNRCDANNAL fix="31"> DATUM PORAVNAVE POSLA <#LNETNRCDANPRV fix="31"> PODPIS/ŽIG ČLANA KDD OPOMBE  <#LNETNRCOPOMBA fix="95"> 


Izsek iz pravil KDD Opustitev vrednostnih papirjev 51. člen (1) Vrednostne papirje, ki so v celoti vplačani ter prosti slehernih pravic tretjih ali drugih pravnih bremen, lahko imetnik opusti pod pogoji iz tega člena. Določbe tega člena ne posegajo v določbe teh pravil o izbrisu vrednostnih papirjev. (2) Opustitev vrednostnih papirjev pomeni imetnikovo nepreklicno in trajno odpoved tem vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. Za opustitev vrednostnih papirjev imetnik ni upravičen do nikakršnega nadomestila. (3) Opustitev vrednostnih papirjev se opravi kot prenos v breme računa imetnika in v dobro računa za opustitev. Za prenos se uporabljajo siceršnje določbe teh pravil za prenose vrednostnih papirjev, pri čemer prejemni del naloga v centralni register vnaša neposredno KDD. (4) Ne glede na prejšnje določbe tega člena opustitev vrednostnih papirjev ni mogoča, če bi zaradi opustitve količina vrednostnih papirjev določene vrste, vpisana na računu za opustitev, presegla v navodilih določen odstotek celotne količine vrednostnih papirjev te vrste, vpisanih v centralnem registru. Obr. 2476/01